» » Västra Götaland blir pilotlän

Västra Götaland blir pilotlän

Inlagd Okategoriserad | 0

jan_beskow

Regeringen gör en stor satsning på utbildningar i materialet Första hjälpen i psykisk hälsa och Västra Götaland är ett av de två pilotlänen.

Utbildningarna i Västra Götaland är planerade att starta under våren 2011 och samordnas regionalt av Suicidprevention i Väst. Vi kommer att uppdatera den här sidan med ny, spännande information om studien.

Vice ordförande i Suicidprevention i Väst, professor Jan Beskow, ser studien som ett steg i rätt riktning:

– Psykisk livräddning är lika viktigt som fysisk livräddning ABC. Detta kan ge Västra Götalandsregionen en flygande start i utvecklingen av regional och lokal sui­cidprevention, sä­ger Jan Beskow.

Regeringen ger NASP i uppdrag att genomföra två pilotstudier för att pröva det australiska själv­mordsförebyggande programmet The Mental Health First Aid Training and Research Programme (MHFA) under svenska förhållanden.

Under 12 månader, med start i början av 2011 ska 1000 personer utbildas i Västra Götaland och lika många i Väs­terbotten, som är det andra pilotlänet. Programmen riktas till allmänheten och till dem som i sin yrkes­utövning kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa och allvarliga själv­mordstankar som till exempel inom äldrevården, socialtjänsten, polisen, brandkåren och skolan.

Regeringsbeslutet bygger på en utredning som tillsattes 2009 som undersökte hur man kan öka all­mänhetens medvetenhet och kunskap om självmord och psykisk sjukdom så att man kan undanröja de fördomar, rädslor och tabun som suicid och psykisk sjukdom omgärdas av. Bland annat framgår det i utredningen att det finns prövade och utvärderade självmordsförebyggande utbildningsprogram och till dessa hör det australiska utbildningsprogrammet MHFA.

Professor Jan Beskow är suicidforskare och ser studien som ett steg i rätt riktning:

– Detta pilotprojekt är första steget i utvecklingen av suicidprevention i Sverige och inledningen till en landsomfattande utbildning. Psykisk livräddning är lika viktigt som fysisk livräddning ABC. Detta kan ge Västra Götalandsregionen en flygande start i utvecklingen av regional och lokal sui­cidprevention, sä­ger Jan Beskow.

Utbild­ningarna i Västra Götaland är planerade att starta under våren 2011 och samordnas regionalt av Suicidprevention i Väst (SPIV). SPIV är ett av landets sex regionala nätverk för suicidprevention kopplade till NASP. Resultaten ska avrapporteras i december 2012.

Läs mer på Regeringens webbsida:
http://www.regeringen.se/sb/d/12603/a/145088