Som en del i utvecklingen av brukarinflytandet och arbetet med att stärka brukarens röst, har NSPHiG utvecklat ett antal olika personal- och verksamhetsutbildningar. Vi erbjuder en rad fasta utbildning med anpassningsmöjligheter, men även skräddarsydda föreläsning om så önskas. Nedan ser ni ett urval av de utbildningar vi erbjuder.

Bemötande och förhållningssätt

En utbildningsdag för personal och ledning som genom sitt arbete möter människor med psykisk ohälsa. Utbildningen går igenom olika funktionssätt, hur de yttrar sig och hur vi kan jobba med strategier och hjälpmedel. Den tar upp attityder och fördomar i samhället och dess inverkan.

Kursinnehåll:

 • Grundkurs i psykiatriska diagnoser
 • Strategier och hjälpmedel
 • Hur fördomar påverkar oss och hur vi kan arbeta med vårt förhållningssätt
 • Med rätt kunskap och verktyg kan vi bemöta människor med olika behov
 • Att våga prata om det som är svårt

SIP ur ett brukarperspektiv

En föreläsning/workshop om nyttan med SIP utifrån brukarperspektivet, hur vi kan motivera personal och brukare och hitta vägar att arbeta tillsammans.
 • SIP står för "Samordnad individuell plan" och är en plan som ska upprättas tillsammans med brukare om det finns behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när samordning bör genomföras. Vid vidare intresse för SIP, läs mer här.

Brukarmedverkan/brukarinflytande i praktiken

En halvdagsutbildning för personal hur man i sin verksamhet kan arbeta för en ökad brukarmedverkan och ett större brukarinflytande.

Kursinnehåll:

 • Brukaren och brukarrörelsens utveckling - från offer till aktör
 • Psykisk ohälsa har många ansikten
 • Fördomar, skam, stigma och skuld
 • Vad är brukarmedverkan/brukarinflytande?
 • Workshop: Olika former för inflytande
 • Workshop: På vilka sätt kan vi jobba tillsammans?

Psykisk ohälsa har många ansikten

En halvdagsutbildning om psykisk ohälsa, samhällets attityder och om egna erfarenheter.

Människor med psykisk ohälsa har genom historien bemötts på olika sätt, beroende på samhällets föreställningar. Hur vi ser på varandra, och oss själva, påverkas av samhällets människosyn. Psykisk ohälsa drabbar allt från unga människor med anorexi, självskadebeteende eller tvångssyndrom, till äldre personer med depression och ångestsyndrom. Negativa föreställningar skapar hinder för goda möten, öppna samtal och en fungerande vardag för personer som har en psykisk ohälsa. Skam- och skuldkänslor hämmar både den som lever med psykisk ohälsa och närstående. För att bryta negativa attityder jobbar NSPHiG med att öppna upp samtalen om våra psykiska olikheter. Målet är att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.