NSPHiG arbetar med brukarinflytande på såväl kommun som på landstingsnivå. En del av det arbetet bedrivs med stöd av projektmedel bl.a. från Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, Socialstyrelsen, Arbetsförmedlingen och Allmänna Arvsfonden.
Alla som arbetar på NSPHiGs kansli eller utför uppdrag i de olika projekten, har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående. Många har också rötter i brukarrörelsen och är medlemmar i någon av NSPHiGs medlemsföreningar.

Brukarinflytande

Regeringen beslutade i maj 2012 om en handlingsplan, PRIO, för riktade insatser inom området psykisk hälsa 2012–2018. I handlingsplanen finns ett antal områden som utgör en grund för arbetet under denna period. Bemötande, delaktighet och inflytande är det område som NSPHiG arbetar främst med genom sitt uppdrag.

Hjärnkoll

NSPHiG samordnar Hjärnkolls ambassadörer/informatörer i Västra Götalandsregionen. Hjärnkoll arbetar för mer öppenhet kring psykisk ohälsa och målet att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Brukarrevision

En brukarrevision är en granskning av en enhet eller verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykiska funktionsnedsättningar inom en kommun eller landsting. Revisionerna utförs av brukare och närstående. Revisionen leds och kontrolleras av brukare i samråd med beställaren.

Peer Support

Peer Support är en certifierad stödperson med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning som blir professionellt verksamma inom vård och omsorg, för att stötta brukare / patienter i deras återhämtning.

Att komma till sin rätt

Brukarinflytande

Brukarrevision

Hjärnkoll

Peer Support