En ny yrkesroll inom hälso- och sjukvård samt socialpsykiatri

Peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning blir professionellt verksamma inom vård och omsorg för att stötta brukare/patienter i deras återhämtningsprocesser.

Peer supportens arbete utgår ifrån kamratstöd till brukare/patienter baserat på egna erfarenheter av återhämtning, egenmaktsutveckling och minskad självstigma. Peer support kan användas i öppen-, och slutenvård likväl som inom socialpsykiatrisk verksamhet. Det finns idag ingen allmän vedertagen översättning av engelskans peer support, eller den som arbetar som peer support. Ord som använts har bl.a. varit mentorer, erfarenhetsexperter, medarbetare med brukarerfarenhet, livsstilscoacher, brukarcoacher m.fl.

Internationella erfarenheter

Internationell forskning visar bl.a. på kortare och färre vårdtider för patienterna som ett resultat av peer support, minskad självstigma samt att brukare / patienter får större tro på sig själva och på möjligheten att genomföra förändringar i sina liv.

Internationella erfarenheter visar även att peer support förändrar kulturen på en arbetsplats. När en eller flera peer supporters arbetar inom en verksamhet påverkar det de anställdas attityder till patienterna/brukarna på ett positivt sätt. Det påverkar även arbetslaget som helhet att våga prata mer öppet om egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

”Peer support workers” från Nottingham, England. Foto: Tommy Engman.
”Peer support workers” från Nottingham, England. Foto: Tommy Engman.

Satsning i fyra pilotlän

Strax före jul 2015 stod det klart att Allmänna Arvsfonden avsätter medel för NSPH:s treåriga projekt för att samordna de framväxande utbildningarna av peer support inom vården. För närvarande är det NSPH-nätverken i Västra Götaland, Stockholm, Skåne och Västerbotten som engagerat sig i pilotprojektet.

I Västra Götaland har Västra Götalandsregionen har avsatt medel för att tillsammans med NSPHiG införa peer support inom regionens vård- och stödverksamheter. Arbetet kommer att följas upp och utvärderas.

 

Vad händer i projektet?

Nu har många av våra peer supporters, som utbildades under våren, börjat arbeta som certifierade stödpersoner. De arbetar både i den psykiatriska öppen- och slutenvården och intresset för projektet växer. Vill du veta mer om hur det går för våra peer supporters?

Läs mer om detta här!

Positiv utvärdering av PEER Support!

Utvärderingen av PEER Support i Västra Götaland visar goda resultat. Bland annat har implementeringen fungerat väl och peer supportrarna har skapat nya möjligheter på avdelningarna! Både chefer, peer supportrar och övrig vårdpersonal är överens om att PEER Support borde finnas i alla psykiatriska och socialpsykiatriska verksamheter.

Läs mer om utvärderingens resultat nedan!

Utvärdering Peer Support

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta gärna:

Sonny Wåhlstedt, sonny@nsphig.se

Filippa Gagnér-Jenneteg, filippa@nsphig.se

Sonny och Filippa utanför Duncan Macmillan House i Notthingham. I Nottingham har de under många år arbetat med peer support. Foto: Tommy Engman
Sonny och Filippa utanför Duncan Macmillan House i Notthingham. I Nottingham har de under många år arbetat med peer support. Foto: Tommy Engman