NSPHiG , Järntorget

NSPHiG - ett arbete för ökat brukarinflytande och ökad kunskap om psykisk ohälsa

 

NSPHiG står för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland, och är ett nätverk av 16 patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. Vad vi har gemensamt är att vi alla på något sätt har kopplingar till psykisk ohälsa och vi ser vår erfarenhet som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Vi verkar för att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

 

Psykisk ohälsa har många ansikten. Den drabbar allt från unga människor med anorexi, självskadebeteende eller tvångssyndrom till äldre personer med depression och ångestsyndrom. Vuxna som drabbats av psykisk ohälsa en bit in i livet får ofta svårt att behålla sin plats i arbetslivet. Många unga har problem att överhuvudtaget komma in i yrkeslivet eller en samhällsgemenskap. Vi har enats kring dokumentet ”Så vill vi ha det”, där vi ger vår syn på:

• Hjälp, stöd, rehabilitering och habilitering
• Förebyggande och tidiga insatser

• Utbildning, kunskap och bemötande
• Vård och behandling

Inriktning

Samverkan för ökat inflytande

16 organisationer i samverkan som talar med en stämma får större tyngd i kontakten med omvärlden. Genom nätverksarbetet lär vi också hela tiden av varandra och kan samordna våra resurser.

Kunskapsspridning och utbildning

NSPHiG erbjuder nätverkets medlemmar utbildning för att de ska kunna företräda andra. NSPHiG medverkar i utbildning av professionella grupper. Vi anordnar också seminarier och konferenser för utbyte av erfarenheter och fördjupad kunskap. Genom vår hemsida och våra trycksaker sprider vi kunskap.

Information- och opinionsbildning

Vi arbetar för att nå ut till allmänheten och öka människors förståelse för medmänniskor med psykisk ohälsa för att komma bort från utanförskapet. Målet är att vi ska kunna leva som alla andra med familj, jobb, bostad och fritidsaktiviteter. I opinionsarbetet ingår att påminna politiker, myndigheter och andra opinionsbildare om våra gruppers behov och krav på samhället och psykiatrin.

 

Det här vill vi

  • Utveckla patient-, brukar och anhöriginflytandet på alla nivåer i samhället
  • Medverka till att psykiatrin utvecklas på ett humant, effektivt och säkert sätt genom den erfarenhet och kraft som medverkan från patienter, brukare och anhöriga erbjuder tas tillvara
  • Medverka till att psykiatrin kan tillhandhålla lättillgänglig, demokratisk och rättssäker vård med god kvalitet, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet
  • Bidra till att samhället utvecklar tidiga och effektiva förebyggande insatser, så att uppkomsten av psykisk ohälsa minimeras
  • Delta i opinionsbildning, informationsspridning och utbildning så att vår kompetens tas tillvara
  • Samarbeta med myndigheter och med andra aktörer på nationell nivå
  • Främja bildande av regionala och lokala nätverk