om-oss-bild

3 av 4 har erfarenhet av psykisk ohälsa

Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som nära anhörig. Trots att så många har erfarenhet av psykisk ohälsa kan det ändå vara svårt att prata öppet om det. Många känner skam och är rädda att bli utstötta. Andra, som inte har erfarenhet av psykisk ohälsa kan vara rädda att säga och göra fel.

Även om det blivit mycket bättre de senaste åren så finns det fortfarande fördomar om och negativa attityder till personer med psykisk ohälsa. Både hos oss som individer och strukturellt. Även hos personen med den egna erfarenheten vilket kallas självstigmatisering. Den här rädslan och okunskapen gör bland annat att människor isolerar sig, och blir isolerade av omgivningen.

Många blir också diskriminerade och orättvist behandlade i skolan, arbetslivet, vården, hos olika myndigheter, äldreomsorgen och i beslut som är avgörande för vilket stöd som samhället ska ge.

Våga fråga, våga prata och våga lyssna

För att öka kunskapen om psykisk ohälsa och för att få fördjupad förståelse för våra psykiska olikheter behöver vi våga fråga, våga prata och våga lyssna. Det är då vi kan slå hål på fördomar och motverka isolering. Det leder också till bättre möten mellan människor, professionellare behandling i vården och mindre diskriminering i samhället. Det kan minska utanförskap, utslagning och kan rädda liv.

Vårt arbete

Ambassadörer

Vårt mål är att öka öppenheten kring och kunskaperna om psykisk ohälsa. Studier visar att ett effektivt sätt att göra detta är att personer med erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen egen eller som närstående, berättar om hur det varit/är för dem. På så sätt kan man slå hål på fördomar och motverka stigmatisering. Berättandet är en nyckel som öppnar upp för ämnet, vågar en berätta så vågar ofta en till dela med sig eller i alla fall lära sig mer. Det minskar skam- och skuldkänslor och allt som ofta följer med det.

Inom Hjärnkoll finns många kunniga och engagerade människor med erfarenhet av psykisk ohälsa som föreläser om hur det varit/är för dem. De deltar också i panelsamtal, i olika arbetsgrupper och försöker synas och höras i media för att visa på att psykisk ohälsa har många ansikten och minska stigmatiseringen. De har varierande erfarenheter och ålder samt livsbakgrund. De föreläser bland annat för vårdpersonal, vid utbildningar, på myndigheter, på arbetsplatser som är intresserade av/nyfikna på psykisk hälsa i arbetlivet och genomför också föreläsningar öppna för allmänheten. De är utbildade föreläsare och kallas därför för Hjärnkollambassadörer. Nationellt finns över 350 ambassadörer.

 

Läs mer om Ambassadörerna i Västra Götaland

 


Kampanjdagar och aktiviteter

Vi genomför också aktiviteter riktade till allmänheten. Dels genom två nationella kampanjdagar per år, den 5 maj och den 10 oktober. Och dels genom att under året delta på evenemang där vi kan nå ut till både berörda och nyfikna med informationsmaterial och samtal. Vi finns också på sociala medier, gå gärna in på fliken (H) i sociala medier och kika.

 


Hjärnkoll startade 2009

Hjärnkoll startades som en kampanj till följd av ett regeringsuppdrag 2009. Uppföljande studier utförda av Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser visar att Hjärnkolls arbete gjort skillnad, de negativa attityderna, fördomarna och även självstigma kopplat till psykisk ohälsa minskade i de län där kampanjerna genomförts.

Sedan 2015 gick kampanjen över till att bli ett Riksförbund och flera regionala Hjärnkollsföreningar som idag arbetar tillsammans för att alla ska ha samma rättigheter och möjligheter oavsett psykiskt funktionssätt.

Bakom Hjärnkoll står paraplyorganisationen NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Organisationen består av flera patient-, brukar- och anhörigföreningar.  Alla organisationer finns representerade i Riksförbundet Hjärnkolls styrelse. I Västra Götaland ansvarar NSPH i Göteborg (NSPHiG) för Hjärnkollsarbetet i regionen.

 

NSPHiG:s Projekt

NSPHiG:s Medlemsorganisationer