Föreningen för utmattningssyndrom och stressrelaterad ohälsa i Göteborg.

Föreningens mål är att stödja personer med denna diagnos och personer som upplever att de stressar för mycket, samt deras anhöriga. Föreningsarbetet bedrivs i första hand av personer med någon form av utmattningsdiagnos och de som kommit en bit på väg i sin rehabilitering, men också av dem som har kunskaper inom området samt övriga intresserade.

 

Föreningen erbjuder caféträffar, seminarier, självhjälpsgrupp, studiecirkel och promenader. Av erfarenhet vet vi att det är oerhört viktigt att träffa personer i liknande situation, så att man upplever att man inte är ensam. Att dela erfarenheter kan förhoppningsvis ge våra liv ett mer hållbart och lustfyllt innehåll. Förhoppningsvis blir aktiviteterna på FUSiG ett led i rehabiliteringen. Vi kan också stötta varandra i mötet med olika myndighetspersoner, såsom Försäkringskassan.

 

Föreningen verkar också för att öka förståelsen och kunskapen i samhället i stort för de psykiska, fysiska och sociala konsekvenser som sjukdomen medför för den enskilde.

Föreningen betonar principen lika värde och respekt för de drabbade och deras behov.  Föreningen präglas vidare av öppenhet, samverkan med andra föreningar med näraliggande inriktningar, och flertalet myndigheter. Forskning som bedrivs inom området stress och utmattningssyndrom utvecklas hela tiden. Den forskningen försöker FUSiG följa. Primärvården är en stor vårdgivare för de som insjuknar i utmattningssyndrom, därför vill FUSiG ha en nära kontakt med vården för att öka kunskapsnivån och påverka behandlingsmetoderna. Det finns behandlingsmetoder som visat sig verkningsfulla och till och med nödvändiga för personer med diagnosen utmattningsdepression. Dessa erbjuds inte vanligtvis inom primärvården, t.ex. mindfulnessträning, mental träning, kognitiv beteendeterapi. Föreningen vill verka för att olika typer av dessa behandlingar ska jämställas med de behandlingar man idag erbjuder fysiskt sjuka. Därmed blir man inte enbart hänvisad till dyra privata behandlingar.

Medlem i FUSiG kan alla bli som känner igen sig i föreningens beskrivning eller anhöriga till dessa. Stödmedlem kan den bli som har kunskaper inom området eller bara är intresserad. Föreningen erbjuder information och aktiviteter till alla och man deltar efter förmåga och intresse. Medlemskapet gäller för kalenderår.

 

Telefonnummer: 031 -13 59 09 (för närvarande ingen telefonpassning)
Mail: kontakt[a]fusig.se, eller för kontakt med någon i styrelsen, se vidare www.fusig.se.
Postadress: Mellangatan 1, 413 01 Göteborg