Brukarrevisionen i Härryda kommun är ett samarbete mellan NSPHiG och Västkompetens. Projekt Västkompetens är ett projekt som omfattar Göteborg, Mölndal, Härryda, Partille, Öckerö och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, psykiatri och BUP. Syftet är att bygga upp en brukarrevisionskompetens och brukarrevisionsförmåga som kan erbjudas Göteborgs kommuns verksamheter inom vård- och omsorg.

En kartläggning genomförs gällande resultaten av det stöd brukarna/klienterna får, baserad på personliga intervjuer med brukare/klienter vid två boendeenheter för personer med psykisk funktionsnedsättning samt med personer med psykisk funktionsnedsättning som erhåller boendestöd. Intervjuerna utförs av brukarrevisorer inom NSPHiG:s patient- brukar- och anhörigföreningar.

 

Ur informationen till personer med boendestöd i Härryda.

Vad tycker du om ditt boendestöd? Välkommen att vara med på en så kallad brukarrevision – intervjuer med syftet att ta reda på vad du tycker och tänker om ditt boendestöd för att på bästa sätt förbättra din tillvaro. Du kan berätta om dina tankar och åsikter om boendestödet, exem­pelvis om personalen är tillräckligt tillgänglig, hur du upplever bemö­tande och trivsel och om du får det stöd som du behöver i vardagen.

Svaren kommer att sammanställas till en rapport som ledning och personal på boendestödet kommer att få ta del av. Alla svar kommer att skrivas så att det inte går att se vem som har svarat vad. De olika svarsområdena kommer att färgkodas med rött för sådant som behö­ver åtgärdas snarast, grönt för sådant som fungerar bra och gult för sådant som kan behöva ses över.