Metod för Brukarrevision

NSPHiG har utvecklat en metod för brukarstyrd brukarrevision. Det är också denna typ av metod som vi förespråkar; en brukarrevision som både utformas och utförs av den grupp som revisionen är till för - nämligen brukarna.

Brukarrevisionen är en kvalitativ undersökning av verksamheter som ansvarar för vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Verksamheterna kan exempelvis vara vårdenheter, särskilda boenden eller boendestödsenheter. Metoden kan även användas som ett inventeringsverktyg när en ny verksamhet skall starta upp, för att ta reda på vad brukarna har för synpunkter på den kommande verksamheten. Det kan exempelvis röra sig om ombyggnationer av psykiatriska boenden, vårdavdelningar eller vid uppförandet av ett nytt aktivitetshus. Många grundläggande drag i brukarrevisionen kan med fördel användas i andra typer av revisioner, exempelvis inom den somatiska vården.

Klicka här för att ladda ner metodhandboken i PDF-format.

Vad är en Brukarrevision?

En brukarrevision är en granskning av en verksamhet som ger vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Brukarrevisionen styrs och utförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, i samråd med beställaren. Undersökningen bygger på semistrukturerade intervjuer med brukarna som analyseras och sammanställs till en rapport. Resultatet utmynnar i en översikt över potentiella utvecklingsområden hos verksamheten.

Brukarrevisionens resultat presenteras till ledning och personal vid den berörda enheten. Enheten ges möjlighet att reflektera kring resultatet samt att prioritera bland de i rapporten föreslagna åtgärderna. Samtidigt kan personal och ledning stärkas av den positiva feedback som kunskapen om väl uppfyllda verksamhetsmål ger.

Vill du veta mer om brukarrevisioner? Kontakta oss!

 

Julia Persson

Projektsamordnare för Brukarrevision
E-post: julia@nsphig.se
Tel: 0704-01 21 17

metodhandbok
 

Slutrapporter inom Brukarrevision

Rapport Kungälvs Boendestöd 2017

Rapport Hisingen aktivitetshus 2017

Rapport Bipolärmottagning 2017

Boendestöd Västra Hisingen

Boende Korsklevegatan/Stackmolnsgatan

Boendestöd Lundby

Boendestöd Backa-Tuve

Boendestöd Berghaga

Boendestöd i Angered

Boende Örgryte/Härlanda

Boende Angered

Axet daglig verksamhet 2017

Väster aktivitetshus 2017

Anorexi/Bulimi-mottagning

Boende Västra Hisingen

Östra Göteborg

Askim/Frölunda/Högsbo

Centrum

Västra Göteborg

Lundby reviderad 140902