Brukarrevision SIP i Västra Götaland

 

SIP (samordnad individuell plan) är en lagstadgad insats för personer med behov av insatser från bägge huvudmän, kommun och landsting, sedan januari 2010. Lagändringen 2010 förtydligade ansvaret för huvudmännen att gemensamt ta ansvar för att vid behov upprätta en samordnad individuell plan.

Insatsen SIP har som mål att å ena sidan synliggöra den enskilda personens behov av stöd och samordna stödet mellan huvudmännen, men också tydliggöra ansvaret för respektive huvudman i det gemensamma arbetet med den enskilde.

Flera uppföljningar av SIP från olika län visar tyvärr på oenighet och skilda intentioner mellan huvudmän och verksamheter. Personer med behov och deras närstående rapporterar om bristande information och delaktighet. FoU Sjuhärad Välfärd genomförde en kartläggning av SIP i Västra Götaland 2012-2013, både ur organisations och individperspektiv. Den visade på omfattande brister vad gäller huvudmännens förmåga att samverka och i hur den enskilde och deras närstående informerades och gjordes delaktiga.

För att få en fördjupad bild av läget i Västra Götaland utifrån ett brukar- och närståendeperspektiv, har NSPHiG fått i uppdrag att genomföras en brukarrevision av SIP i länet under 2018. Brukarrevision är ett av de verktyg som NSPH har tagit fram som ett sätt att utvärdera och förbättra vård – och omsorgsinsatser för den enskilde. Uppdraget görs i samarbete med Brukarrådet för missbruksfrågor och lokala brukarrepresentanter.

Målet med uppdraget är att få fram ett underlag utifrån ett patient-, brukar- och närståendeperspektiv av hur SIP i Västra Götaland fungerar idag.

Har du fått en eller är närstående till en person som fått en SIP? Då vill vi be dig fylla i nedan enkät, och vill även intervjua ett par personer. Om du vill vara med på en intervju ges reseersättning, presentkort på mat och vi bjuder på fika. Vi kan också komma till din stad eller ort. Kontakta oss så bokar vi en intervju. Vill du hellre delta i en gruppintervju så finns den möjligheten också. Kontakta mig: Sara Svensson på 0727-30 49 99 eller sara@nsphig.se

 

Är du en patient/klient/brukare som inte har fått en SIP trots att du varit berättigad till en sådan? Ta gärna kontakt med mig: Sara Svensson på 0727-30 49 99 eller sara@nsphig.se

 

Här kan du svara på enkäten

 

Vill du hellre skriva ut en enkät och skicka/maila in till oss finns en pappersenkät här:

SIP pappersenkät

Skriv ut en affisch och häng upp i din verksamhet/organisation.

SIP affisch