Vad är en brukarcoach?

En brukarcoach kan liknas vid en kamratstödjare men med fokus på arbetslivet, och vänder sig till dig som är inskriven på Arbetsförmedlingen. Tanken är att coachens egna erfarenheter av psykiska funks­tionsnedsättningar bidrar till att se deltagarens behov från ett annat perspektiv än de traditionella insatser som arbetsförmedlingen för­fogar över.

Brukarcoachens uppgift är att ge individuellt stöd på vägen till lönear­bete och öka chanserna för deltagaren att komma in på arbetsmark­naden. Brukarcoachen ser till hela individen och formar insatsen utifrån deltagarens önskan och behov. Motiverande samtal, dröm­mar och förväntningar, praktisk organisering, stöd vid kontakt med Arbetsförmedlingen och/eller Försäkringskassan är några metoder.


Ett jobbstöd för dig med psykisk ohälsa.

De flesta människor vill arbeta. Målet är att med hjälp av en brukarcoach få stöd och öka chanserna att få och behålla ett arbete.
Syftet med stödet är att möjliggöra ditt inträde på arbetsmarknaden genom praktik eller studier, eller behålla befintligt arbete, utifrån dina egna förutsättningar.
Tillsammans med Arbetsförmedlingen utformar vi ett unikt stöd för dig på vägen mot arbete.

I stödet ingår även utbildningar som bygger på att stärka din självkänsla och klarlägga förmågor utifrån dina förutsättningar för att forma en stark grund att stå på. Utbildningen bygger på Empowerment (egenmakt) där vi jobbar med att vända det negativa till något positivt.


Förbättrade attityder och fler i arbete!

Personer med psykiska funktionsnedsättningar är en tyst grupp i samhället. Det finns fortfarande många rädslor och fördomar kring psykisk ohälsa.
Syftet med resursen är att ta tillvara lokala erfarenheter och forskningskunskaper. Tillvägagångssättet är att personer med psykisk funktionsnedsättning får stöd och motivation till lönearbete och inte bara praktik eller studier. Målet är att etablera kontakt och samarbete med arbetsgivare och att utveckla ett individuellt stöd när personen har börjat arbete. Fokus ligger därför både på att få ett arbete – och att behålla det. Det krävs inga förkunskaper eller särskilda krav på arbetsförmåga för att få en brukarcoach.

Resurs Brukarcoach bygger på IPS metoden. Den amerikanska ursprungsbenämningen är Individual Placement and Support. Ansvarig för organisering och utförande av brukarcoacherna är NSPHiG (Nationell samverkan för psykisk hälsa i Göteborg). NSPHiG är en samarbetsorganisation för bättre psykisk hälsa inom Göteborg och Västra Götaland.


Vad innebär det för dig som handläggare?

Resursen Brukarcoach ger dig som handläggare en möjlighet att tillsammans med en brukarcoach erbjuda klienter ett gemensamt stöd på vägen mot ett lönearbete. Vi utgår ifrån IPS-metoden med fokus direkt mot lönearbete eller studier, där en snabb kontakt med arbetsgivaren spelar en central roll och att stödet individanpassas direkt på arbetsplatsen vid en anställning. Arbete är alltid förstahandsval, dock kan praktik i vissa fall vara en väg in, men då är det önskvärt att en handlingsplan för övergång till lönearbete upprättas.


Vårat tidigare projekt är Brukarcoach IPS – ett nytt jobbstöd för dig med psykisk ohälsa.


Är du intresserad av att delta och få mer information? Kontakta:

 

Jenny Ahto
Samordnare Arbetsspecialist/Brukarcoach
jenny@nsphig.se
0725 - 66 46 36

 

Jenny Olsson
Arbetsspecialist/Brukarcoach
jenny.olsson@nsphig.se
0725 - 00 28 26