Ett Etiskt café för dig som arbetar i den psykiatriska vården.
Diskussion, reflektion och utveckling.

Genom utbildningsformatet ”Etikcafé” kan du bidra till en viktig utveckling av etik och bemötande inom t.ex. den psykiatriska heldygnsvården där du arbetar.

Etikcafé är en utbildning för den psykiatriska heldygnsvården. Utbildningsmaterialet bygger på Maud Nycanders dokumentär ”Sluten avdelning” som skildrar livet på en sluten psykiatrisk avdelning. Olika teman är framtagna i en medföljande studiehandledning, som tar upp etiska och existentiella dilemman vid t.ex.. bältesläggning, då patienten inte vill leva längre eller när stämningen blir hotfull. Studiematerialet är framtaget av Hjärnkoll och Handisam i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).
Vid Etikcaféet träffas personal och ambassadörer från Hjärnkoll och ser tillsammans på utvalda teman ur filmen. I efterföljande gruppdiskussioner delar ambassadörerna med sig av tankar och egna erfarenheter av sluten– och heldygnsvård. Erfarenhet från tidigare Etikcaféer är att ambassadörernas medverkan ger samtalet en extra dimension och att det finns ett stort behov av reflektion och diskussion kring etiska frågor och bemötande bland personal inom psykiatrin.

”Mycket värdefullt att få ett inifrånperspektiv,
det är nog den bästa utbildning man kan få.”

”Mycket positivt att få höra brukarens syn på vården
och kunna ställa frågor.”
Kommentarer från Psykiatri Sahlgrenska, 2012

Konceptet med Etikcaféer bygger på att beställaren ansvarar för inbjudan, lokal, och andra praktiska arrangemang. Hjärnkoll ansvarar för utbildningsmaterialet och de ambassadörer som medverkar vid Etikcaféet.

Utbildningspaketet innehåller:
– DVD:n Sluten avdelning
– Studiehandledning
– Medverkan av Hjärnkollsambassadör


För mer information om pris och bokning av ett Etiskt café är du välkommen att kontakta:
Christina Ahl
Telefon: 0725- 302612
E-post: christina@nsphig.se